Topic outline

  • Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale FTIMS PŁ

  • Zadania Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale FTIMS

  • Zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale FTIMS

  • Skład Rady Wydziału na Wydziale FTIMS

  • Wydziałowa Komisja Oceny Jakości Kształcenia

  • Wydziałowa Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia

  • Wydziałowa Rada Programowa Studiów Doktoranckich

  • Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Kierunku Informatyka

  • Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Kierunków Matematyka i Matematyka Stosowana

  • Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia Kierunku Fizyka Techniczna