Topic outline

  • Zadania Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia

  • Metody Weryfikacji Efektów Kształcenia

  • Skład Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia