Kształcenie

Kształcenie na FTIMS


Wydział kształci studentów na kierunkach: fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, matematyka stosowana i logistyka (od roku akademickiego 2011/2012 kształcenie na tym kierunku zostało przeniesione do Kolegium Logistyki). Kierunki informatyka, matematyka oraz fizyka techniczna posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uwiarygodniona jest w ten sposób powszechna opinia o wysokim poziomie kształcenia na FTIMS-ie.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: matematyka (nauki matematyczne), fizyka (nauki fizyczne) oraz informatyka (nauki techniczne).Kierunek Fizyka Techniczna

 • Studia I stopnia stacjonarne (inżynierskie, 7 semestrów):
  • Specjalność: Fizyka Techniczna  więcej
 • Studia II stopnia stacjonarne (magisterskie, 3 semestry):
  • Specjalność: Optoelektronika  więcej

Kierunek Science and Technology

 • Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) prowadzone całkowicie w języku angielskim

Studia na kierunku Fizyka Techniczna skoncentrowane są na wyzwaniach współczesnego przemysłu i medycyny, pozwalają – szczególnie na studiach drugiego stopnia – zapoznać się z najnowszymi trendami w rozwoju nauki i technologii, jak choćby z kryształami fotonicznymi, czy fullerenami. Po pierwszym stopniu studiów absolwent Fizyki Technicznej posiada tytuł inżyniera i wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz jej zastosowań technicznych, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Dysponuje też umiejętnościami: rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji oraz komputerowego wspomagania tych systemów. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki i informatyki.
Studia drugiego stopnia (magisterskie) poszerzają wiadomości z dziedziny nauk fizycznych uzyskaną na studiach pierwszego stopnia oraz pozwalają uzyskać wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. 
Nasz absolwent jest poszukiwany na rynku pracy, gdyż ze względu na swą elastyczność i szerokie spektrum wiedzy, jest przygotowany do pracy w wielu miejscach, między innymi w: szpitalach i innych jednostkach służby zdrowia, laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, zakładach produkujących aparaturę i urządzenia pomiarowe, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.Kierunek Informatyka Stosowana

 • Studia I stopnia stacjonarne (inżynierskie, 7 semestrów):
  • Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia więcej
  • Specjalność: Inżynieria oprogramowania i analiza danych  więcej
  • Specjalność: Infrastruktura i aplikacje sieciowe  więcej
  • Specjalność: Inżynieria baz danych więcej
  • Specjalność: Technologie gier i symulacji komputerowych  więcej
  • Specjalność: Internet Rzeczy i aplikacje mobilne więcej

 • Studia I stopnia niestacjonarne (inżynierskie, 7 semestrów):
  • Program studiów niestacjonarnych nie przewiduje podziału na specjalności.

 • Studia II stopnia stacjonarne (magisterskie, 3 semestry):
  • Specjalność: Data science więcej
  • Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia więcej
  • Specjalność: Inżynieria oprogramowania i uczenie maszynowe  więcej
  • Specjalność: Technologie gier i systemów interaktywnych więcej
  • Specjalność: Computer Science and Information Technology  więcej

 • Studia II stopnia niestacjonarne (magisterskie, 3 semestry):
  • Program studiów niestacjonarnych nie przewiduje podziału na specjalności.

Kierunek Information Technology

 • Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie, 7 semestrów) prowadzone całkowicie w języku angielskim  więcej

Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Ma także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Absolwent studiów magisterskich ma ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych - również w niestandardowych sytuacjach - a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umie dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.Kierunek Matematyka Stosowana

 • Studia I stopnia stacjonarne (licencjackie, 6 semestrów):
  • Specjalność: Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa  więcej
  • Specjalność: Matematyczne metody analizy danych biznesowych  więcej
  • Specjalność: Zastosowania matematyki w biologii i ekonomii  więcej
  • Specjalność: Zastosowania współczesnej analizy matematycznej więcej

 • Studia II stopnia stacjonarne (magisterskie, 4 semestry):
  • Specjalność: Zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach  więcej
  • Specjalność: Modelowanie matematyczne i optymalizacja  więcej
  • Specjalność: Analiza danych w biznesie i logistyce więcej
  • Specjalność: Matematyka z zastosowaniami  więcej

Absolwent studiów licencjackich pierwszego stopnia będzie posiadać podstawową wiedzę matematyczną potrzebną do analizowania i rozwiązywania problemów matematycznych oraz użycia jej w problemach praktycznych. W szczególności nabędzie podstawową wiedzę i umiejętności związane z analizą rynków finansowych i ubezpieczeniowych oraz danych biznesowych oraz modelowaniem pewnych zjawisk na nich zachodzących.
Jest on dobrze przygotowany do studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku, bądź też kierunkach pokrewnych.

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia poza umiejętnościami dotyczącymi rozwiązywania problemów matematyki klasycznej będzie mieć pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi matematyki, statystyki, komputerowych technik obliczeniowych, niezbędnych w zastosowaniach w finansach i ubezpieczeniach oraz w szeroko rozumianej analizie danych biznesowych, jak również modelowania praktycznych i teoretycznych zjawisk zachodzących na rynkach finansowych i ubezpieczeniowych. Absolwenci kierunku matematyka poprzez wykształconą podczas studiów umiejętność rozwiązywania różnego rodzaju problemów, na ogół z łatwością znajdują pracę i są cenieni przez swoich pracodawców. Są chętni do podejmowania wyzwań oraz rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności.

Last modified: Thursday, 30 January 2020, 9:53 AM