HistoriaHistoria Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej


Budynek przy ul. Wolczanskiej 219 wczoraj...

W styczniu 1973 roku profesor Władysław Pełczewski wystąpił z inicjatywą istotnego rozszerzenia oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej. Wkrótce w ramach kierunku Podstawowe Problemy Techniki zainicjowano specjalizacje Fizyka Techniczna (w 1974 roku) i Matematyka Stosowana (w 1975 roku). Wreszcie w 1976 roku powstał Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (FTiMS) w wyniku połączenia dwóch instytutów międzywydziałowych: Instytutu Fizyki (kierowanego przez prof. Jana Karniewicza) i Instytutu Matematyki (kierowanego przez prof. Izydora Dziubińskiego). 
Pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. Jan Karniewicz. 
W 1980 roku Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej został podniesiony do rangi Instytutu Informatyki i włączony do Wydziału FTiMS. Dyrektorem Instytutu został prof. Edward Kącki. 
W 1988 roku z Instytutu Informatyki został wydzielony Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych (SZSK) pod kierunkiem docenta Romana Małeckiego. Oprócz zadań naukowo-dydaktycznych, SZSK kierował komputeryzacją uczelni oraz wykonywał usługi i ekspertyzy z zakresu sieci komputerowych. Z jego inicjatywy i przy jego pomocy powołano Centrum Komputerowe PŁ.
Od 1983 roku zakres specjalności prowadzonych przez Wydział został wzbogacony o Informatykę, która stała się samodzielnym kierunkiem studiów w 1994 roku. Jednocześnie nazwa Wydziału została zmieniona na Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS). 
Od 2000 roku wprowadzono na Wydziale FTIMS dwustopniowy system kształcenia zgodny z zasadami panującymi w krajach Unii Europejskiej, w oparciu o system punktowy ECTS i z możliwością transferu do wybranych uczelni europejskich.
W 1995 roku powołano Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ przy wykorzystaniu sprzętu Instytutu Fizyki i pod kierownictwem dr Leszka Wolfa, długoletniego pracownika tego Instytutu. W ten sposób formę organizacyjną uzyskała wieloletnia działalność naukowa dr Leszka Wolfa (ze współpracownikami z Politechniki Łódzkiej, łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala im. M. Kopernika) z pogranicza fizyki laserów i różnych działów medycyny. 

Życie uczelni, Nr 71, październik 2001


Historia Instytutu Informatyki (I1)


Instytut Informatyki (I1)

Korzeni powstania Instytutu należy szukać w 1966 roku, w którym powołano w Politechnice Łódzkiej Zakład Maszyn Matematycznych. Sześć lat później przekształcił się on w Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. W 1980 roku w miejsce Ośrodka utworzono Instytut Informatyki, który wszedł w skład Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Organizatorem i dyrektorem wspomnianych jednostek był prof. dr hab. Edward Kącki. Pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1996 roku.
Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej i później Instytut Informatyki były organizatorami zajęć z informatyki na wszystkich wydziałach Politechniki. W 1983 roku na specjalności matematyka stosowana został utworzony kierunek dyplomowania informatyka. Od 1994 roku informatyka jest kierunkiem studiów, a zmiana nazwy Wydziału, w której obok matematyki i fizyki pojawiła się informatyka wyraźnie świadczy o tym, jak szybki rozwój towarzyszył tej nauce i związanemu z nią Instytutowi.

Życie uczelni, Nr 71, październik 2001


Historia Instytutu Matematyki (I2)


Instytut Matematyki (I2)

Po powołaniu Politechniki Łódzkiej działalność w zakresie matematyki odbywała się w ramach katedr.
Katedra Matematyki Wydziału Mechanicznego powstała wraz z wydziałem w 1945 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. Witold Pogorzelski.
Katedra Matematyki Wydziału Chemicznego powstała także w 1945 roku, a jej pierwszym kierownikiem był prof. Edward Otto.
Katedra Matematyki Wydziału Elektrycznego powstała w 1968 roku, a jej organizatorem i kierownikiem była doc. Danuta Sadowska.
Wymienione katedry w 1970 roku połączyły się w Instytut Matematyki. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Izydor Dziubiński. 

Życie uczelni, Nr 71, październik 2001


Historia Instytutu Fizyki (I3)


Instytut Fizyki (I3)

W roku 1945, w czasie powstania uczelni, fizyka była w Politechnice Łódzkiej organizacyjnie rozproszona w postaci katedr przy tworzących się wówczas trzech pierwszych wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym i Chemicznym. W 1970 roku z połączenia Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Elektrycznego i Katedry Fizyki Wydziału Chemicznego powstał Międzywydziałowy Instytut Fizyki, który w 1976 roku wszedł w skład Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. 
Organizatorem i pierwszym dyrektorem był prof. Jan Karniewicz.
Początkowo Instytut Fizyki mieścił się w gmachu przy ul. Gdańskiej 155. W 1974 roku został przeniesiony do pomieszczeń pofabrycznych przy ul. Wólczańskiej 219.

Życie uczelni, Nr 71, październik 2001


Historia Zakładu Sieci Komputerowych (ZSK)


Zakład Sieci Komputerowych

Szybki rozwój informatyki, a szczególnie sieci komputerowych, pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia wymusił konieczność przeorganizowania polityki Politechniki Łódzkiej w tej dziedzinie. Paląca była wówczas potrzeba stworzenia takiej jednostki organizacyjnej, która podjęłaby się prac związanych z rozwojem sieci komputerowej w uczelni oraz mogłaby wspomagać i sterować rozwijającą się żywiołowo komputeryzacją. W związku z tym w dniu 29 czerwca 1988 roku Senat Politechniki Łódzkiej podjął uchwalę o utworzeniu Samodzielnego Zakładu Sieci Komputerowych (SZSK), który miał być wyłoniony z istniejącego od 1980 roku Instytutu Informatyki. Konkretne zadania początkowo polegały na połączeniu wszystkich lokalnych sieci działających w PŁ oraz budowa (wraz z innymi uczelniami) sieci miejskiej z dostępem do sieci rozległych.
Na organizatora i kierownika zakładu powołany został doc. dr hab. Roman Małecki. Zakład otrzymał status placówki naukowo-dydaktycznej przy Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Specyfiką nowej jednostki był dodatkowy obowiązek - doradztwo na rzecz kierownictwa uczelni w zakresie szeroko rozumianej komputeryzacji oraz utworzenie Centrum Komputerowego PŁ - jednostki o charakterze techniczno-administracyjnym, skupiającej się na zagadnieniach czysto inżynierskich.

Życie uczelni, Nr 71, październik 2001

Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PŁ likwiduje Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych, a jego kadrę, zadania, budynek i wyposażenie włącza do Instytutu Informatyki.

Zakład Sieci Komputerowych został powołany Uchwałą Nr 14/2009 Rady Wydziału FTIMS z dnia 16 czerwca 2009.


Historia Kolegium Logistyki (KL)


Lodex

Duże zainteresowanie podjęciem studiów w zakresie logistyki wśród absolwentów szkół średnich, wynikające z nowoczesności, możliwości wielu zastosowań tej dziedziny, a także z dużego zapotrzebowania rynku pracy, zaowocowało utworzeniem tego kierunku na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki, Matematyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej. 
W październiku 2007 roku, decyzją Władz Instytutu Informatyki, została powołana grupa robocza w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Logistyka na tym Wydziale oraz przygotowania w tej sprawie wniosku do Senatu PŁ. Uchwałą Nr 3/2008 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 stycznia 2008 roku utworzono kierunek studiów Logistyka na wydziale FTIMS.
Pierwsza rekrutacja na kierunek Logistyka miała miejsce w roku akademickim 2008/2009. 
Na wniosek Rady Wydziału FTIMS, Rady Wydziału OiZ oraz Rektora PŁ uchwałą nr 12/2010 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 września 2010 roku utworzono Kolegium Logistyki.
Od roku akademickiego 2011/2012 kierunek ten jest prowadzony w ramach Kolegium Logistyki - międzywydziałowej jednostki organizacyjnej PŁ w oparciu o kadrę Wydziałów FTIMS i OiZ.

 

Last modified: Thursday, 30 March 2017, 10:43 AM