Our Mission

Misja i Strategia Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej na lata 2015-2020

Wydział FTIMS przyjmuje za podstawę swojej misji i strategii zapisy uchwały nr 4/2015 Senatu PŁ z dnia 25.02.2015 "Strategia Rozwoju Politechniki Łódzkiej na lata 2015 – 2020".

Misja Wydziału FTIMS

Wydział FTIMS jest opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu, partnerską wspólnotą nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, pracowników administracji i studentów, kierowanych pragnieniem poznania wszechświata i prawd uniwersalnych oraz potrzebą harmonijnego tworzenia dobra wspólnego.

Rozwój Wydziału wpisany jest w działania strategiczne Uczelni i jest zgodny z jej wizją i misją. Wydział deklaruje pełne współdziałanie z Władzami PŁ oraz współpracę z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Wydział realizuje interdyscyplinarne, innowacyjne badania naukowe oraz prowadzi kształcenie na najwyższym poziomie w zakresie fizyki, informatyki i matematyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych. Wydział stwarza dogodne warunki do prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej, aktywnie współpracując z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, instytucjami badawczymi, środowiskami gospodarczymi i przemysłem. Cele te realizowane są zgodnie z zasadami wolności nauki, twórczości i nauczania w pełnym poszanowaniu wartości akademickich.

Wydział stale doskonali warunki, metody i treści kształcenia studentów w celu przygotowania najwyższej klasy specjalistów w obszarach szczególnie ważnych dla rozwoju gospodarki regionu i kraju, w tym szczególnie sektorów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego.

Wydział współpracuje ze środowiskiem edukacyjnym regionu i kraju, promując wśród młodzieży regionu osiągnięcia nauk ścisłych i technicznych i zachęcając do podjęcia kształcenia na tych kierunkach. Wydział posiada kompetencje do pełnienia roli opiniotwórczej i doradczej w ważnych dla kraju sprawach gospodarczych i społecznych.

Stan obecny (2015)

W skład Wydziału FTIMS wchodzą trzy instytuty: Instytut Fizyki, Instytut Matematyki i Instytut Informatyki. Wydział prowadzi 3-stopniowe studia stacjonarne na kierunkach: fizyka techniczna, matematyka i informatyka. Na kierunku fizyka techniczna część studentów studiów I stopnia odbywa zajęcia w języku angielskim (program Science and Technology), a na kierunku informatyka część studentów studiów I i II stopnia odbywa studia w języku angielskim (odpowiednio programy Information Technology i Computer Science and Information Technology), przy czym programy angielskojęzyczne realizowane są przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Ponadto na kierunku informatyka prowadzone są studia niestacjonarne I i II stopnia oraz dwa studia podyplomowe. Wydział FTIMS współtworzy Kolegium Logistyki PŁ oraz współfirmuje kierunek logistyka na I stopniu studiów.

Wydział posiada trzy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: w dziedzinie nauk fizycznych – dyscyplina fizyka, w dziedzinie nauk matematycznych – dyscyplina matematyka oraz w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplina informatyka.

Cele strategiczne i ich realizacja

Cel 1. Kompetentna kadra i osiąganie wysokich standardów w nauce 

Realizacja: intensywny rozwój młodej kadry naukowej; pozyskiwanie specjalistów z zewnątrz, także z zagranicy; dążenie do uzyskania uprawnień habilitacyjnych; stałe podnoszenie poziomu badań naukowych i ich innowacyjność; efektywna polityka upowszechniania wyników badań; promowanie staży naukowych i współpracy z zagranicą; wysoki poziom badań w ramach studiów doktoranckich; zwiększenie liczby realizowanych grantów badawczych, w tym międzynarodowych; interdyscyplinarność badań; tworzenie specjalizacji oraz silnych zespołów i szkół naukowych; zapewnienie ochrony własności intelektualnej; oferta nowoczesnych technologii i ich wdrażanie; składanie wniosków patentowych; promocja osiągnięć badawczych na targach i wystawach.

Cel 2. Wysoki poziom kształcenia i nowoczesna oferta dydaktyczna 

Realizacja: system kształcenia uwzględniający kompetencje ogólne i specyficzne dla poszczególnych dziedzin; programy kształcenia zgodne z kierunkami priorytetowymi i dostosowane do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy; aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach w obszarze kształcenia; internacjonalizacja procesu kształcenia oraz zwiększanie mobilności studentów i kadry; przejrzysty system uznawania wiedzy, umiejętności, kompetencji i innych osiągnięć studentów; ciągły proces doskonalenia metodycznego kadry oraz stosowanie innowacyjnych metod kształcenia; interdyscyplinarność kształcenia.

Cel 3. Aktywne współdziałanie z otoczeniem 

Realizacja: owocna współpraca z miastem i regionem; aktywna współpraca z uczelniami krajowymi i ośrodkami zagranicznymi w zakresie nauki i dydaktyki; współpraca z instytucjami oświaty; rozszerzenie współpracy z przemysłem i biznesem; przygotowanie ofert nowoczesnych technologii i ich wdrażanie; wspieranie działalności innowacyjnej, transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej; promocja Wydziału wśród uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz na festiwalach, konkursach i targach edukacyjnych; tworzenie i stosowanie nowoczesnych form promocji.

Cel 4. Aktywne środowisko studenckie 

Realizacja: partnerski samorząd studencki; aktywne studenckie koła naukowe; poparcie dla sportu akademickiego oraz imprez kulturalnych; promocja najlepszych studentów Wydziału; współpraca organizacji i środowisk studenckich.

Cel 5. Sprawne zarządzanie i dynamiczny rozwój Wydziału 

Realizacja: zbilansowany budżet Wydziału; wzrost udziału pozabudżetowych źródeł finansowania; sprawne zarządzanie kadrą na szczeblu Wydziału i Instytutów; kierowanie pracowników na kursy i szkolenia; dobrze funkcjonujący mechanizm awansów i weryfikacji kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej; wysoki poziom służb technicznych i administracji; promocja i nagradzanie najlepszych pracowników; optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i infrastruktury; systematyczne unowocześnianie bazy badawczej i dydaktycznej oraz infrastruktury informatycznej; racjonalne wykorzystanie nowoczesnych pracowni i laboratoriów.

Last modified: Friday, 13 May 2016, 8:24 AM