Aktualności Wydziałowe

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia

 
 
 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Prorektor ds. studenckich prof. Witold Pawłowski, w porozumieniu z Samorządem Studenckim PŁ, wyznaczył nowy termin złożenia ślubowania dla osób rozpoczynających studia w semestrze zimowym 2020/2021.

Osoby wpisane na listę studentów, które nie złożyły jeszcze w dziekanacie oryginału ślubowania, zobowiązane są dopełnić tego obowiązku bezpośrednio w dziekanacie lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2020 r. pod rygorem wykreślenia z listy studentów.

W przypadku przesyłania podpisanych tekstów ślubowania za pośrednictwem operatora pocztowego decydująca będzie data nadania.