Aktualności Wydziałowe

Informacja dla nowo przyjętych na Wydział FTIMS

 
 
 

Szanowni Państwo,

Gratulujemy przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej i życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej!

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, które zostały przesłane do Państwa również pocztą tradycyjną wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

 

Dołączenie do grona studentów naszej uczelni i rozpoczęcie studiów wymaga dopełnienia pewnych formalności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami i wykonanie czynności oznaczonych symbolami DO WYKONANIA 1, DO WYKONANIA 2 i DO WYKONANIA 3.

 

Obowiązek złożenia Ślubowania Akademickiego

 

 Osoba zakwalifikowana na studia w Politechnice Łódzkiej zostaje wpisana na listę studentów, ale nabywa praw studenta i rozpoczyna studia dopiero z chwilą złożenia podpisu pod rotą ślubowania. Niespełnienie tego obowiązku do dnia 31 października 2021 r. będzie podstawą do anulowania wpisu na listę przyjętych na studia w PŁ.

 

Niniejszy komunikat zawiera załącznik zatytułowany Ślubowanie Akademickie. Jeśli macie Państwo zamiar podjąć studia w PŁ, prosimy o jego przeczytanie, uzupełnienie właściwymi danymi (można nie podawać numeru albumu) i podpisanie, a następnie wykonanie pierwszej z zapowiadanych czynności.

 

DO WYKONANIA 1: Prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2021 r. oryginału podpisanego dokumentu Ślubowania Akademickiego. Podpisany dokument można dostarczyć osobiście do dziekanatu (dane kontaktowe podane są na końcu niniejszej informacji) lub drogą pocztową (listem poleconym).

 

O terminie odbioru legitymacji zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem. Prosimy o bieżące sprawdzanie zawartości Państwa skrzynki pocztowej w systemie UPE i śledzenie internetowych stron informacyjnych wydziału i uczelni.

 

Komunikacja Uczelnia – Student

 

Komunikacja pomiędzy uczelnią a studentami PŁ jest realizowana przez usługi Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej (WIKAMP), wirtualnego dziekanatu (WEBDzieknat) oraz serwisu poczty elektronicznej. Pomocniczymi narzędziami, jakie również wykorzystujemy są: tradycyjna poczta, kontakty telefoniczne, jednokierunkowe przekazywanie ważnych informacji od Uczelni do studenta
w postaci wiadomości SMS i elementy składowe pakietu Office365 (np. Microsoft Teams). Ogólnodostępne informacje zamieszczane są ponadto na internetowych stronach informacyjnych Uczelni i wydziałów.   

 

Wiadomości SMS przesyłane będą na numery telefonów, które Państwo przekazaliście na etapie rekrutacji. Jeśli nastąpiła zmiana tego numeru, prosimy o skontaktowanie się z dziekanatem Wydziału FTIMS celem aktualizacji numeru telefonicznego.

 

W Politechnice Łódzkiej funkcjonuje system Uczelnianej Poczty Elektronicznej UPE. Jest to podstawowy i obowiązujący środek komunikacji pomiędzy studentem a administracją Uczelni. Dostęp do poczty elektronicznej, usług WIKAMP oraz WEBDziekanatu wymaga uwierzytelnienia, które dokonywane jest na podstawie indywidualnego identyfikatora pocztowego i przypisanego do niego niejawnego hasła.

 

 

 

Identyfikator pocztowy stanowi część adresu poczty elektronicznej PŁ znajdującą się po lewej stronie znaku @. Np. dla adresu aaaa.bbbb@p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to aaaa.bbbb, a dla adresu 123456789@edu.p.lodz.pl, identyfikator pocztowy to 123456789. Dla studentów identyfikatorem jest tzw. numer albumu, czyli unikalny numer studenta (ciąg cyfr), pod jakim każdy student PŁ jest zarejestrowany w systemie.

 

Informacja o sposobie aktywacji konta pocztowego UPE zostanie Państwu przesłana w formie SMS.

 

Dostęp do serwisu UPE uzyskuje się pod adresem https://office.p.lodz.pl .

 

Dodatkowe informacje w sprawie zasad korzystania z poczty, zmiany hasła itp. dostępne są pod adresem https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=5504&chapterid=81
(wymaga uwierzytelnienia i zalogowania do usług WIKAMP).

 

W razie potrzeby można również zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej e-mail: bok@edu.p.lodz.pl; telefon: 42 631 28 06.

 

DO WYKONANIA 2: Natychmiast po otrzymaniu wiadomości SMS o możliwości uaktywnienia konta na platformie WIKAMP, należy wykonać opisane wyżej czynności i uzyskać dostęp do serwisu UPE. To niezwykle ważne, bo za pomocą poczty elektronicznej będziemy się dalej kontaktować.

 

Obowiązek zawarcia Umowy pomiędzy PŁ i studentem

 

Osoba wpisana na listę przyjętych na studia w PŁ zobowiązana jest zawrzeć (poprzez złożenie podpisu pod przedłożonym tekstem) w terminie do 31 października 2021 r. umowę
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej. Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy studentów.

 

Proponujemy zawarcie umowy (podpisanie umowy) w sposób zdalny z wykorzystaniem podpisów elektronicznych. Odbędzie się to w następujący sposób:

 

  1. Na Państwa indywidualne konto poczty elektronicznej w systemie UPE zostanie przesłany w formie załącznika do wiadomości plik umowy, uprzednio podpisany elektronicznie przez osobę reprezentującą Politechnikę Łódzką.
  2. Weryfikację podpisu osoby reprezentującej PŁ można przeprowadzić za pomocą serwisu https://weryfikacjapodpisu.pl/verification/#dropzone lub w programie Adobe Reader DC.
  3. Z treścią umowy można zapoznać się za pomocą przeglądarki Adobe Reader DC.
  4. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią umowy. Nie jest możliwa ingerencja w tekst umowy i samodzielne dokonywanie zmian jej treści. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem. Po zapoznaniu się z umową prosimy o podpisanie jej przez podpisanie otrzymanego pliku (umowy + podpis PŁ) własnym podpisem elektronicznym profilu zaufanego złożonym z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
    Uwaga: Skorzystanie z tej metody wymaga posiadania przez Państwa Profilu zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online. Uzyskanie Profilu zaufanego jest bezpłatne i możliwe do przeprowadzenia zdalnie w trybie online. Informacje o tym jak uzyskać Profil zaufany dostępne są pod adresem:  https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany .
  5. Podpisany w ten sposób plik umowy wraz z podpisami elektronicznymi należy dołączyć jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanej z Państwa konta pocztowego w systemie UPE na adres:

 

               umowy_W7@info.p.lodz.pl. Zalecamy wysłanie przez wykorzystanie opcji „odpowiedz” na przysłany        list.

 

Ci z Państwa, którzy nie zamierzają skorzystać z opisanej powyżej zdalnej drogi zawarcia umowy proszeni są o indywidualny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z dziekanatem w celu uzgodnienia trybu i terminu osobistego podpisania umowy.

 

DO WYKONANIA 3: Po otrzymaniu elektronicznego pliku umowy należy niezwłocznie dokonać jej podpisania za pomocą profilu zaufanego. Pamiętajcie Państwo, że umowa będzie przesłana na adres pocztowy w systemie UPE i za pomocą tego systemu należy podpisany

 

elektronicznie dokument odesłać. W wyjątkowych przypadkach można, po uprzednim uzgodnieniu, podpisać wydrukowaną papierową wersję dokumentu w dziekanacie. Termin podpisania umowy upływa 31 października 2021.

 

Badania lekarskie

 

Na Wydziale FTIMS nie przewiduje się wstępnych badań lekarskich. Wszyscy studenci otrzymają skierowania na badania okresowe po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

Inauguracja roku akademickiego

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na wydziale zaplanowana jest na 30 września 2021 (czwartek). Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości zostaną udostępnione na stronie wydziału. Uczestnicy uroczystości zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. W sprawnym i bezpiecznym zorganizowaniu uroczystości inauguracji roku akademickiego znacznie pomogłoby organizatorom zadeklarowanie i przedstawienie przez Państwa z własnej inicjatywy certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 tzw. „paszportu covidowego”.

 

Z uwagi na możliwość wymuszenia zmiany formy inauguracji przez sytuację epidemiczną prosimy o śledzenie internetowych stron informacyjnych wydziału i uczelni.

 

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zajęcia dydaktyczne w Politechnice Łódzkiej dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie Uczelni, jak i z wykorzystaniem metod i narzędzi kształcenia na odległość.

 

Zajęcia w trybie zdalnym i stacjonarnym będą rozdzielone, zaplanowane i realizowane w ściśle określone dla danego kierunku studiów dni tygodnia. Szczegółowe plany zajęć zostaną udostępnione w drugiej połowie września 2021 r.

 

Zajęcia zdalne w Politechnice Łódzkiej prowadzone są przy wykorzystaniu dwóch narzędzi: uczelnianej platformy WIKAMP oraz pakietu Microsoft Office 65. Szczegółowe informacje i instrukcje uzyskania dostępu i korzystania przez studentów z tych narzędzi zawarte są w kursie przygotowanym przez Centrum E-Learningu PŁ dostępnym pod adresem https://edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=68. Aby uzyskać dostęp do kursu należy zalogować się za pomocą pełnego adresu i hasła indywidualnego konta pocztowego studenta w uczelnianym systemie poczty elektronicznej. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi w kursie informacjami.

 

Szczepienia

 

Władze Politechniki Łódzkiej podjęły wiele starań, by Uczelnia była bezpiecznym miejscem pracy
i nauki. Gorąco zachęcam Państwa do zaszczepienia się przeciw COVID-19, w tym do skorzystania
z możliwości zaszczepienia się w punkcie szczepień specjalnie zorganizowanym na terenie kampusu B Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 10 w Łodzi (budynek Zatoki Sportu),  po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu w godzinach pracy przychodni „Policlinic” tj. od poniedziałku do piątku od  8.30 do 18.30, tel.: 459 595 350 lub 690 113 806. Szczepienia  odbywają się w godzinach 10.00 – 18.00.

 

(Edytowany przez Ewa Szkudlarek - pierwotnie wysłano czwartek, 29 lipiec 2021, 10:10 )