Deklaracja dostępności

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ftims.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis internetowy Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, a także część treści na nim zamieszczonych powstały przed wejściem w życie powyższej ustawy. W związku z tym trwają prace nad uaktualnieniem strony oraz poprawą jej dostępności.

Wśród głównych niezgodności i wyłączeń można wyróżnić brak części napisów alternatywnych, brak napisów w udostępnianych filmach, niski kontrast aktywnych linków, niezrozumiałość linków oraz ich celu (w kontekście), brak poprawnej hierarchii nagłówków, brak możliwości pomijania bloków (skip linki). 

Strona jest sukcesywnie dostosowywana do nowych wymagań. 

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online - Politechnika Łódzka | Tłumacz Migam.org

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony

Agata Zasada
tel.42/631- 39-61, agata.zasada@p.lodz.pl
Wydział Fizyk Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Ul. Wólczańska 215, pok. 7
93-005 Łódź

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

Budynek B9 Instytut Informatyki, Instytut Matematyki, wydziałowe audytoria

Łódź, Al. Politechniki 8

Budynek B9, nazywany również Budynkiem Trzech Wydziałów położony jest na kampusie B Politechniki Łódzkiej.

Posiada dwa wejścia główne: od strony północnej i południowej. Przy każdym wejściu znajdują się podjazdy z kostki brukowej dla osób z niepełnosprawnością, szerokość drzwi wejściowych to 89 cm z możliwością otwarcia drugiego skrzydła do 178 cm, drzwi otwierane są ręcznie. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych znajduje się przycisk dzwonka wzywający pracownika ochrony.

W holu głównym znajdują się portiernia, szatnie oraz toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej zajmuje największą część budynku. Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne dostosowane są do poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Na wszystkich poziomach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Na każde piętro możemy dostać się windą osobową. Windy nie są dostosowane do korzystania z nich przez osoby niewidome i niedosłyszące.

W największej Auli Wydziału FTIMS - F10 znajdującej się na III piętrze, zainstalowana jest pętla indukcyjna wspomagająca komunikację dla osób słabosłyszących.

 

Budynek B11 dziekanat Wydziału FTIMS

Łódź, ul. Wólczańska 215

Budynek posiada dwie kondygnacje. Jedno wejście do budynku (od strony północnej) jest po schodach co wymaga pomocy osób trzecich. Wszystkie drzwi w budynku są otwierane ręcznie.

W bliskiej okolicy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, a na pierwsze piętro prowadzą jedynie schody (max wysokość stopni 17 cm).

Minimalna szerokość klatki schodowej to 100 cm.

Wszystkie sprawy studenckie załatwiane są na parterze budynku.

Budynek nie posiada wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Na parterze znajduje się toaleta (nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

Minimalna szerokość korytarza głównego to 100 cm., korytarz do toalety nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. na wózku).

Na parterze drzwi do pomieszczeń 1 i 2 są dwuskrzydłowe (60 cm. skrzydło), dostęp do tych pomieszczeń osób niepełnosprawnych na wózku wymaga pomocy drugiej osoby. Drzwi do pomieszczeń 3 i 4 mają min. szerokość 90 cm.

W budynku nie ma pomieszczeń wyposażonych w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Budynek B15 Instytut Fizyki, audytorium wydziałowe

Łódź, ul. Wólczańska 217/221

Budynek posiada 2 kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się niewielki parking, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Jedyne wejście do budynku jest od strony południowej z poziomu chodnika. Drzwi budynku są otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych jest umieszczony oznakowany przycisk dla osób niepełnosprawnych wzywający pracownika ochrony.

Budynek nie posiada windy. Na parterze budynku osoby niepełnosprawne mają dostęp do Auli F1. Aby dostać się do Sekretariatu Instytutu Fizyki i pomieszczeń administracyjnych (brak podjazdu dla wózków),należy pokonać schody (6 stopni 17cz.). Dostęp do pierwszego piętra budynku B15 jest poprzez łącznik z budynkiem B14. W budynku B14 są windy (które w sposób głosowy informują o kondygnacjach, a przyciski z numerami pięter są dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a) i specjalnie przystosowany łącznik do budynku B15 na pierwszym piętrze. Wszystkie drzwi są otwierane ręcznie.

Wszystkie pomieszczenia na 1 piętrze są na jednym poziomie.

Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych toalet znajdujących się w bezpośrednio przylegającym budynku B14.

W budynku nie ma wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku nie ma pomieszczeń wyposażonych w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wszystkie przejścia i ciągi komunikacyjne w budynku dostosowane są do poruszania się przez osoby niepełnosprawne ruchowo, w tym na wózkach (szer. drzwi i przejść – min. 90 cm, szer. korytarzy min 100 cm).

 

Budynek B14 Instytut Fizyki, audytoria wydziałowe

Łódź, ul. Wólczańska 217/221

Budynek posiada 5 kondygnacji. Przed budynkiem znajduje się niewielki parking, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do budynku jest tylko dla osób pełnosprawnych po schodach (brak podjazdu i windy). Do budynku B14 osoby niepełnosprawne (np. na wózku) mogą wejść przez główne wejście do budynku

B15. Drzwi tego budynku są otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych budynku B15 jest umieszczony oznakowany przycisk dla osób niepełnosprawnych wzywający pracownika ochrony.

Dostęp do budynku jest poprzez łącznik pomiędzy B15 i B14.

W budynku B14 przy głównym wejściu jest pomieszczenie ochrony.

Dostęp do Auli 0.4 i 0.8 jest możliwy poprzez windę dla osób niepełnosprawnych z poziomu parteru.

Budynek posiada trzy windy osobowe , które w sposób głosowy informują o kondygnacjach, a przyciski z numerami pięter są dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

Budynek umożliwia dostęp do pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. W budynku znajdują się wydzielone sanitariaty dla osób niepełnosprawnych (na kondygnacjach 0-3).

W budynku nie ma wizualnej, dotykowej i głosowej informacji na temat rozkładu pomieszczeń.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku wszystkie drzwi i ciągi komunikacyjne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem pomieszczeń „Wieży”).

Drzwi w budynku są otwierane ręcznie (z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych, które są automatyczne).

W budynku nie ma pomieszczeń wyposażonych w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących

Strona dziala - zabbix