Dyplomowanie

Treść (rozbudowana)
Ważne terminy dla dyplomantów - semestr zimowy 2023/2024

Zgodnie z terminami obligatoryjnymi ogłoszonymi na stronie Politechniki Łódzkiej ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w sem. zimowym 2023/24 upływa 25.02.2024 r.

Poprzez złożenie pracy dyplomowej należy rozumieć uzyskanie wpisu „zal” z przedmiotu Praca Dyplomowa w uczelnianym systemie informatycznym. Wpisu dokonuje Promotor pracy dyplomowej.

0
Wybór tematu pracy dyplomowej

Zgłaszanie i zatwierdzanie tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia oraz ich wybieranie przez studentów realizowane jest na portalu WIKAMP ramach przedmiotu:

 „Tematy prac dyplomowych W7” – kierunki prowadzone w języku polskim, link: https://ftims.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=2525

„Final Project W7” – kierunki prowadzone w języku angielskim, link: https://ife.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=621

Dostęp do ww. przedmiotów zostaje nadany studentom będącym na semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy, najpóźniej w 8 tygodniu jego trwania.

Ewentualny brak dostępu do przedmiotu ww. terminie prosimy zgłaszać na adres: w-7@adm.p.lodz.pl

0
Inicjacja procesu dyplomowania

W celu utworzenia panelu dyplomanta oraz kontroli pracy w systemie JSA dyplomant powinien wysłać e-mail do promotora o treści:

Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
Numer albumu:……………………………………………………
Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim

Załącznik: strona tytułowa pracy w celu weryfikacji przez promotora zgodności z wzorem określonym w Załączniku nr 11 do Regulaminu dyplomowania (prosimy o niewysyłanie całych prac).

Promotor po akceptacji przekierowuje dane do Dziekanatu, na adres w-7@adm.p.lodz.pl w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora.

Następnie promotor otrzymuje zwrotny e-mail z dziekanatu zawierający link do Panelu promotora. Analogiczny link, do Panelu dyplomanta, otrzymuje student.

0
Wskazówki dla Promotora
 1. Proces dyplomowania jest inicjowany przez dyplomanta, który wysyła do promotora wiadomość e-mail o treści:

  Imię i nazwisko:……………………………………………….. 
  Numer albumu:…………………………………………………… 

  Informacja czy praca jest napisana w języku polskim czy angielskim
  Załącznik: strona tytułowa pracy w celu weryfikacji przez promotora zgodności z wzorem określonym w załączniku nr 11

   
 2. Po zweryfikowaniu zgodności strony tytułowej z wzorem obowiązującym w PŁ, promotor przekierowuje dane do dziekanatu w celu utworzenia panelu dyplomanta/promotora).

 3. Promotor otrzymuje na swój adres e-mail link do Panelu promotora (analogiczny link otrzymuje dyplomant do Panelu dyplomanta). Dostęp do Panelu promotora można uzyskać również poprzez moduł sprawy pracownicze w portalu VirTUL.
   
 4. Po wprowadzeniu danych przez studenta do Panelu dyplomanta, promotor dokonuje sprawdzenia poprawności danych (język pracy, słowa kluczowe, streszczenie, pliki pracy – w szczególności zgodność z wymogami formalno-edycyjnymi pliku zawierającego treść podstawową pracy).
   
 5. Promotor dokonuje sprawdzenia oryginalności pracy dyplomowej zgodnie z zakresem czynności określonym w Procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej
   
 6. Jeżeli, w wyniku przeprowadzenia analizy oryginalności, praca zostanie uznana przez promotora za oryginalną, promotor przekazuje do Prodziekana ds. studenckich podpisany przez siebie Raport ogólnego badania z JSA oraz wybiera odpowiednią opcję w sekcji „Oświadczenie dotyczące oryginalności pracy dyplomowej” przy sporządzaniu opinii o pracy.
   
 7. W przypadku wątpliwości co od oryginalności pracy, promotor dodatkowo, obligatoryjnie, pobiera Raport szczegółowy z badania JSA oraz przygotowuje Opinię dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ.
   
 8. Jeżeli analiza oryginalności pracy wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor wykonuje czynności określone w § 6 Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w PŁ (str. 31).
   
 9. Promotor sporządza opinię o pracy dyplomowej w systemie informatycznym Uczelni oraz ewentualnie potwierdza praktyczny / badawczy charakter pracy.
   
 10. W przypadku pozytywnej oceny oryginalności oraz pozytywnej opinii, promotor wprowadza do systemu informatycznego Uczelni wpis „zal” dla pracy dyplomowej.
   
 11. Dziekanat drukuje z systemu informatycznego Uczelni opinię o pracy dyplomowej oraz, wraz z recenzją i protokołem egzaminu dyplomowego, przekazuje na obronę w celu jej podpisania.

0
Wskazówki dla Recenzenta
 1. Recenzent otrzymuje na swój adres e-mail link do Panelu recenzenta po złożeniu przez studenta wszystkich dokumentów wymaganych przed obroną.

 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów w PŁ, recenzent w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pracy, jednak nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, sporządza recenzję w systemie informatycznym Uczelni (Panel recenzenta).
 2. Dziekanat drukuje recenzję z systemu informatycznego Uczelni oraz, wraz z opinią o pracy dyplomowej i protokołem egzaminu dyplomowego, przekazuje na obronę w celu jej podpisania.
0
Składanie dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO OBRONY
(należy złożyć w Dziekanacie co najmniej 14 dni przed egzaminem dyplomowym)

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego wygenerowany przez Panel dyplomanta.

 2. Oryginał karty tematu pracy dyplomowej

 3. Oświadczenie o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na udział w badaniach losów absolwentów, wypełnione na stronie https://biurokarier.p.lodz.pl/studenci-absolwenci/losy-zawodowe-absolwentow (wydruk oświadczenia nie jest wymagany).

 4. Wersja elektroniczna pracy dyplomowej wgrana do Panelu dyplomanta. Wersja elektroniczna pracy musi być przygotowana w formacie .pdf. Może składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 20 MB, a łączny rozmiar zestawu plików nie może przekroczyć 700 MB. Pliki zawierające treść podstawową pracy, muszą być jednoznacznie wyróżnione poprzez umieszczenie w ich nazwie frazy: „tresc_pracy”, przykład: „tresc_pracy_nr_albumu_imię_nazwisko_lic/inz/mgr

 5. Egzemplarz pracy dyplomowej (przygotowany według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Regulaminu dyplomowania w PŁ) wydrukowany z systemu informatycznego Uczelni (Panel dyplomanta).

 6. Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni

 7. Opłaty za dodatkowe dokumenty - w przypadku wnioskowania o dodatkowe odpisy dyplomu i/lub suplementu (poza pakietem A i B) student wnosi opłatę na indywidualny numer konta bankowego przypisany do numeru albumu.

 8. Przed egzaminem dyplomowym student pobiera z Dziekanatu (pokój 2) protokół egzaminu dyplomowego, ocenę oraz recenzję pracy dyplomowej.

 9. Na egzamin dyplomowy student zgłasza się z dowodem osobistym lub legitymacją studencką.

Uwaga:

Przedstawienie niepełnej dokumentacji będzie skutkować zawieszeniem  zgody na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.


 

 

0

Strona dziala - zabbix