Oferta studiów podyplomowych

Treść (rozbudowana)
Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej / Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej 

2. Kierownik studiów: 

dr inż. Roman Krasiukianis 

3. Zakres tematyczny studiów: 

Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zapisu algorytmów w języku programowania oraz konstruowania modelu obiektowego reprezentującego wybrane pojęcia. W dalszej części studia zorientowane są na wykształcenie umiejętności zaprojektowania, zbudowania, przetestowania i wdrożenia aplikacji biznesowych w technologii JEE. W szczególności program studiów obejmuje wzorce projektowe stosowane w procesie tworzenia oprogramowania, zasady tworzenia aplikacji w architekturze kontener-komponent, a także technologie JEE umożliwiające budowę skalowalnych systemów informatycznych dla biznesu oraz techniki ich integracji bazujące na usługach sieciowych (Web services). 

4. Adresaci: 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu w języku programowania Java. 

5. Cel studiów: 

Rozszerzenie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi. 

6. Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi: 

 • utworzyć działający program w języku programowania Java, 
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do budowy oprogramowania, 
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do testowania i nadzorowanego uruchamiania oprogramowania, 
 • projektować, tworzyć i uruchamiać oprogramowanie w architekturze kontener-komponent, 
 • tworzyć aplikacje udostępniające graficzny interfejs użytkownika (GUI), 
 • projektować i wdrażać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji, 
 • przewidywać i rozwiązywać problemy dostępu współbieżnego do danych, 
 • utworzyć wielomodułowy projekt programistyczny wykorzystujący istniejące biblioteki, 
 • stosować uznane standardy i praktyki programistyczne w tworzeniu kodu źródłowego, 
 • opracowywać dokumentację projektową i programistyczną aplikacji, 
 • ​stosować rozwiązania umożliwiające przekształcenie i utrwalenie danych, 
 • stosować modele obiektowe w programowaniu, 
 • uwzględniać konieczność obsługi błędów i stosować odpowiednie do tego mechanizmy, 
 • kompleksowo zaprojektować i zaimplementować aplikację biznesową w języku Java zgodnie z założonymi wymaganiami, 
 • zaprezentować wykonany projekt i dokonać jego krytycznej oceny.     

7. Liczba miejsc: 16 

8. Czas trwania: 

dwa semestry 

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: 

 • Wstępna rejestracja w portalu rekrutacyjnym: https://port.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=3 
 • Złożenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z okazaniem oryginału (potwierdzenie zgodności kopii) oraz dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 
 • Podpisanie Umowy o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych zawartej z Politechniką Łódzką 

10. Opłata za całe studia: 

Koszt całych studiów (2 semestry, 282 godziny) wynosi:

 • w przypadku uruchomienia edycji studiów w trybie hybrydowym (zajęcia odbywają się na terenie kampusu PŁ lub w trybie zdalnym, w zależności od istniejącej sytuacji epidemicznej i obowiązujących zarządzeń Władz PŁ): 8900 zł (4450 zł za semestr);
 • w przypadku uruchomienia edycji studiów w trybie nauczania na odległość (zajęcia odbywają się w trybie zdalnym, niezależnie od istniejącej sytuacji epidemicznej): 8400 zł (4200 zł za semestr).

Opłaty wnoszone są w całości lub w dwóch równych ratach po 4450 zł na początku każdego semestru. Istnieje również możliwość rozłożenia opłaty za każdy semestr na dwie równe raty.

11. Dane kontaktowe: 

e-mail: java-podyplomowe@it.p.lodz.pl 

tel./fax: +48 42 631 39 61 

Adres do korespondencji: 

Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Instytut Informatyki
al. Politechniki 8, 93-590 Łódź 

Dodatkowe informacje na stronie: http://java-podyplomowe.it.p.lodz.pl

Data Science

 

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej / Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ

3 Zakres tematyczny studiów:

Data Science jest pojęciem łączącym kompetencje statystyczne, analityczne i programistyczne. Data scientist to osoba, która nie tylko umie przetwarzać dane i wykonywać na nich analizy statystyczne, ale potrafi także analizować olbrzymie ilości danych i zaobserwować w nich zależności i trendy niewidoczne dla zwykłych analityków. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy statystycznej, doświadczenia analitycznego, umiejętności zrozumienia problemu biznesowego, a także bardzo dobrych umiejętności programistycznych i znajomości elastycznych narzędzi pozwalających na efektywną analizę dużych ilości danych. Program studiów przygotowuje słuchaczy do nowoczesnej pracy analitycznej na przykładach realnych problemów biznesowych.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do budowy zaawansowanych modeli analitycznych i prognostycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty wprowadzające do programowania w języku Python, statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, wizualizacji i raportowania oraz zaawansowanych technik związanych z algorytmami genetycznymi, sztucznymi sieciami neuronowymi i uczeniem głębokim.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku na interdyscyplinarnych analityków danych (ang. „data scientists”) i jest skierowana do osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w zbiorach danych w celu wspierania podejmowania decyzji z różnych obszarów działalności, w szczególności z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej i nauki.

Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do osób posiadających już podstawowe doświadczenie w analizie danych i programowaniu. Brak takiego doświadczenia nie stanowi przeszkody w podjęciu studiów, jednak będzie to wymagało więcej samodzielnej pracy. Jest to bardzo dobra inwestycja w kompetencje i wiedzę pożądane przez pracodawców.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu do analityki biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się dziedziny – Data Science.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:         

 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, z uwzględnieniem metod uczenia maszynowego
 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu sztucznej inteligencji
 • potrafi dobrać odpowiednie metody z zakresu Data Science do zadanego problemu
 • potrafi przetwarzać zbiory danych w języku programowania Python
 • potrafi raportować i wizualizować wyniki analizy danych
 • potrafi zbudować kompleksowe rozwiązanie z zakresu Data Science do zadanego problemu analitycznego
 • potrafi zaprezentować wykonany projekt i przeprowadzić jego krytyczną ocenę

7. Liczba miejsc:

Min. 16

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
 • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

za semestr 3995,00 zł

za całe studia 7990,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów:

Ewa Grędas

kontakt tel.: 42 631 39 61

e-mail: ewa.gredas@p.lodz.pl

Kierownik Studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Wosiak

e-mail: agnieszka.wosiak@p.lodz.pl

 

Adres do korespondencji:

ul. Wólczańska 215

93-005 Łódź

Strona dziala - zabbix