Oferta studiów podyplomowych

Treść (rozbudowana)
Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE
Nowoczesna koncepcja aplikacji biznesowych1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej / Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej 

2. Kierownik studiów: 

dr inż. Roman Krasiukianis 

3. Zakres tematyczny studiów: 

Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zapisu algorytmów w języku programowania oraz konstruowania modelu obiektowego reprezentującego wybrane pojęcia. W dalszej części studia zorientowane są na wykształcenie umiejętności zaprojektowania, zbudowania, przetestowania i wdrożenia aplikacji biznesowych w technologii JEE. W szczególności program studiów obejmuje wzorce projektowe stosowane w procesie tworzenia oprogramowania, zasady tworzenia aplikacji w architekturze kontener-komponent, a także technologie JEE umożliwiające budowę skalowalnych systemów informatycznych dla biznesu oraz techniki ich integracji bazujące na usługach sieciowych (Web services). 

4. Adresaci: 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu w języku programowania Java. 

5. Cel studiów: 

Rozszerzenie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi. 

6. Efekty uczenia się: 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi: 

 • utworzyć działający program w języku programowania Java, 
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do budowy oprogramowania, 
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do testowania i nadzorowanego uruchamiania oprogramowania, 
 • projektować, tworzyć i uruchamiać oprogramowanie w architekturze kontener-komponent, 
 • tworzyć aplikacje udostępniające graficzny interfejs użytkownika (GUI), 
 • projektować i wdrażać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji, 
 • przewidywać i rozwiązywać problemy dostępu współbieżnego do danych, 
 • utworzyć wielomodułowy projekt programistyczny wykorzystujący istniejące biblioteki, 
 • stosować uznane standardy i praktyki programistyczne w tworzeniu kodu źródłowego, 
 • opracowywać dokumentację projektową i programistyczną aplikacji, 
 • ​stosować rozwiązania umożliwiające przekształcenie i utrwalenie danych, 
 • stosować modele obiektowe w programowaniu, 
 • uwzględniać konieczność obsługi błędów i stosować odpowiednie do tego mechanizmy, 
 • kompleksowo zaprojektować i zaimplementować aplikację biznesową w języku Java zgodnie z założonymi wymaganiami, 
 • zaprezentować wykonany projekt i dokonać jego krytycznej oceny.     

7. Liczba miejsc: 16 

8. Czas trwania: 

dwa semestry 

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE - edycja 14. i uzyskania dostępu do szczegółowych informacji odnośnie dalszych etapów rekrutacji należy:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący link 
2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania
3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając link i wpisując klucz dostępu: NABJJEDXIV

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji zapoznaj się z instrukcją: https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza. 

Po otrzymaniu potwierdzenia, że edycja studiów podyplomowych zostanie uruchomiona, należy złożyć:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) 
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z okazaniem oryginału w celu potwierdzenia zgodności),
 • oświadczenie o zapoznaniu się, zaakceptowaniu i zobowiązaniu do przestrzegania warunków odbywania studiów podyplomowych i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Politechnice Łódzkiej.

10. Opłata za całe studia:

Koszt całych studiów (2 semestry, 282 godziny) wynosi:

za całe studia: 10 900,00 zł

za semestr: 5 450,00 zł

11. Dane kontaktowe: 

e-mail: java-podyplomowe@it.p.lodz.pl 

tel./fax: +48 42 631 36 00

Adres do korespondencji: 

Politechnika Łódzka
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Instytut Informatyki
al. Politechniki 8, 93-590 Łódź 

Dodatkowe informacje na stronie: http://java-podyplomowe.it.p.lodz.pl

0
Data Science
Nowoczesna koncepcja Data Science

 

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej / Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ

3 Zakres tematyczny studiów:

Data Science jest pojęciem łączącym kompetencje statystyczne, analityczne i programistyczne. Data scientist to osoba, która nie tylko umie przetwarzać dane i wykonywać na nich analizy statystyczne, ale potrafi także analizować olbrzymie ilości danych i zaobserwować w nich zależności i trendy niewidoczne dla zwykłych analityków. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy statystycznej, doświadczenia analitycznego, umiejętności zrozumienia problemu biznesowego, a także bardzo dobrych umiejętności programistycznych i znajomości elastycznych narzędzi pozwalających na efektywną analizę dużych ilości danych. Program studiów przygotowuje słuchaczy do nowoczesnej pracy analitycznej na przykładach realnych problemów biznesowych.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do budowy zaawansowanych modeli analitycznych i prognostycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty wprowadzające do programowania w języku Python, statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, wizualizacji i raportowania oraz zaawansowanych technik związanych z algorytmami genetycznymi, sztucznymi sieciami neuronowymi i uczeniem głębokim.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku na interdyscyplinarnych analityków danych (ang. „data scientists”) i jest skierowana do osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w zbiorach danych w celu wspierania podejmowania decyzji z różnych obszarów działalności, w szczególności z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej i nauki.

Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do osób posiadających już podstawowe doświadczenie w analizie danych i programowaniu. Brak takiego doświadczenia nie stanowi przeszkody w podjęciu studiów, jednak będzie to wymagało więcej samodzielnej pracy. Jest to bardzo dobra inwestycja w kompetencje i wiedzę pożądane przez pracodawców.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu do analityki biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się dziedziny – Data Science.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:         

 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, z uwzględnieniem metod uczenia maszynowego
 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu sztucznej inteligencji
 • potrafi dobrać odpowiednie metody z zakresu Data Science do zadanego problemu
 • potrafi przetwarzać zbiory danych w języku programowania Python
 • potrafi raportować i wizualizować wyniki analizy danych
 • potrafi zbudować kompleksowe rozwiązanie z zakresu Data Science do zadanego problemu analitycznego
 • potrafi zaprezentować wykonany projekt i przeprowadzić jego krytyczną ocenę

7. Liczba miejsc:

Min. 16

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
 • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

za semestr 4 395,00 zł

za całe studia 8 790,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów:

mgr Anna Bejmert
kontakt tel.: 42 631 36 00

e-mail: anna.bejmert@p.lodz.pl

Kierownik Studiów:
dr hab. inż. Agnieszka Wosiak

e-mail: agnieszka.wosiak@p.lodz.pl

 

Adres do korespondencji:
ul. Wólczańska 215

93-005 Łódź

0
SAP S/4HANA - system klasy ERP - studia online
erp

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Instytut Informatyki

2. Kierownik studiów:

dr Katarzyna Żykwińska

3Zakres tematyczny studiów:

            Korzystanie z systemu SAP daje firmom przewagę konkurencyjną poprzez skoordynowanie procesów biznesowych i integrację firmy z klientami, sieciami biznesowymi, Internetem Rzeczy czy Big Data. System SAP przyczynia się do lepszej organizacji, automatyzacji procesów, co z kolei prowadzi do zwiększenia ich efektywności i rentowności. Kierunek studiów podyplomowych w tym obszarze oferuje praktyczne umiejętności, które są bardzo cenione na rynku pracy. Słuchacze zdobędą umiejętności wspierania procesów biznesowych w firmie w czasie rzeczywistym za pomocą SAP S/4HANA - zaawansowanego systemu klasy ERP zaprojektowanego do przetwarzania in-memory. Podczas studiów będą mieli możliwość zdobycia kompetencji pozwalających na praktyczne wykorzystanie systemu SAP S/4 HANA jako narzędzia pracy na stanowisku konsultanta lub też pracownika odpowiedzialnego za wdrożenie i obsługę systemu SAP w firmie. Na zajęciach będą poruszane zagadnienia dotyczące systemów ERP, w tym m.in.:

 • zarządzanie danymi w gospodarce materiałowej i magazynowej
 • komputerowe modelowanie procesów produkcyjnych i planowania produkcji
 • automatyzacja i optymalizacja procesów sprzedaży i dystrybucji
 • analiza danych finansowych
 • narzędzia optymalizacyjne w controllingu i analityce biznesowej
 • analiza procesów w zarządzaniu jakością
 • techniki analizy danych wspomagające procesy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Business Intelligence
 • procesy wielomodułowe SAP
 • zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP – architektura S/4HANA

Co więcej, każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto dostępu do systemu SAP, które jest dostępne 24 godziny na dobę, umożliwiając naukę i praktykę również w domu. Słuchacze mogą również liczyć na wsparcie merytoryczne od doświadczonych wykładowców-konsultantów SAP z bogatym doświadczeniem projektowym. Studia prowadzone są 100% online!

4. Adresaci:

Osoby chcące zdobyć lub pogłębić umiejętności związane z użyciem zintegrowanego systemu IT SAP do skutecznego kierowania firmą.

Specjaliści odpowiedzialni za wdrażanie procesów biznesowych w firmie przy użyciu zintegrowanych rozwiązań informatycznych.

Pracownicy firm specjalizujących się w implementacji lub rozbudowie systemów ERP, takich jak SAP (kluczowi użytkownicy).

Osoby chcące rozpocząć swoją ścieżkę zawodową związaną z systemami klasy ERP oraz SAP S/4HANA.

Kierownictwo, menedżerowie projektów, kierownicy działów oraz zarządzający firm i instytucji, w tym sektora publicznego, które planują lub już korzystają z systemów klasy ERP.

Kierunek ten powinien przyciągnąć uwagę tych, którzy korzystają obecnie lub planują korzystać z systemu SAP w swojej codziennej pracy.

5. Cel studiów:

Głównym celem tych studiów jest nie tylko przygotowanie do praktycznego stosowania systemu SAP S/4HANA, ale również specjalistyczne przygotowanie do pracy z zintegrowanymi systemami informatycznymi zarządzania klasy ERP opartymi na SAP. Badania pokazują, że 30% dużych firm na świecie korzysta z systemu SAP jako głównego narzędzia zarządzania, a w Polsce odsetek ten jest jeszcze większy, wynoszący około 40%.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz modele zarządzania zasobami wraz z narzędziami do zarządzania i optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej
 • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy funkcjonowania baz danych i pracy z danymi
 • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy bezpieczeństwa w świecie cyfrowym
 • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy informatyczne zachodzące w przedsiębiorstwach wraz ze wspierającymi je systemami informatycznymi klasy ERP
 • potrafi używać pojęć związanych z informatycznymi systemami klasy ERP
 • potrafi modelować problemy w zakresie systemów ERP i je rozwiązywać
 • potrafi dobierać i stosować właściwe narzędzia informatycznych systemów klasy ERP do realizacji wyznaczonych zadań
 • jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów z zakresu informatycznych systemów ERP

7. Liczba miejsc:

Min. 20, max. 25.

8. Czas trwania:

Dwa semestry.

Pierwszy zjazd planowany jest na 20-21.04.2024 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
 • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

W celu zgłoszenia uczestnictwa na studiach lub uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach „SAP S/4 HANA – system klasy ERP” edycja 1 - proszę wykonać trzy kroki i postępować dalej:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu:

UWAGA! Zanim dokonasz rejestracji możesz zapoznać się z instrukcją https://port.edu.p.lodz.pl/ipodyplomowe

Po zapisaniu się na kurs zostajesz kandydatem na słuchacza, kolejny krok to wypełnienie Karty Słuchacza

10. Opłaty - za całe studia:

8600 zł.

Istnieje możliwość płatności w ratach. I rata płatna do rozpoczęcia zajęć, II rata do 27.09.2024 r.

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów:

Anna Bejmert

kontakt tel.: 42 631 36 00

e-mail: anna.bejmert@p.lodz.pl

Kierownik Studiów:

dr Katarzyna Żykwińska

e-mail: katarzyna.zykwinska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Instytut Informatyki

Politechnika Łódzka

al. Politechniki 8

93-590 Łódź

Terminy zjazdów:
1. 20-21.14.2024
2. 18-19.05.2024
3. 1-2.06.2024
4. 22-23.06.2024
5. 14-15.09.2024
6. 28-29.09.2024
7. 19-20.10.2024
8. 16-17.11.2024
9. 30.11-1.12.2024
10. 21-22.12.2024
11. 18-19.01.2025
12. 15-16.02.2025

0

Strona dziala - zabbix