Wszystkie dyscypliny Wydziału FTIMS z kategorią A

Data dodania 19/01/2023 - 09:39
Kategorie

Wszystkie dyscypliny Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej otrzymały kategorię A podczas ostatniej ewaluacji naukowej.

Image

Poznaliśmy ostateczne wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021, przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kategoria A została przyznana wszystkim dyscyplinom, w których prowadzone są badania na Wydziale FTIMS, czyli:

  • naukom fizycznym
  • matematyce
    informatyce technicznej i telekomunikacji

Podczas oceny brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • ocena poziomu naukowego - publikacja artykułów naukowych, wydanie monografii, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa do odmian roślin
  • efekty finansowe badań i prac rozwojowych - projekty dotyczące badań naukowych lub prac rozwojowych finansowane w wyniku konkursu przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, działania wspierane materialnie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, a także usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki
  • ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – analiza związku między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp., na podstawie indywidualnego studium przypadków

Otrzymanie kategorii A umożliwia nadawania tytułu doktora, doktora habilitowanego czy prowadzenia szkoły doktorskiej. Pozwala także na zgłaszanie kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki.

Strona dziala - zabbix